LA PARTITA A SCACCHI

 

 

PARATI    A     FESTA      LU   RE   E   LA  REGINA

ARMANU     I  CAVALERI PER   UNA  PARTITINA

A TRUPPA AVANZA MENTRI U RE S’AMMUCCIA

VICINU   A  TURRI   -  A  USU  CHI   SA  SCACCIA

 

U   CAVADDU   SATA   -    PARI    AVISSI   L’ALI

MENTRI  L’ ALFIER CONQUISTA A DIAGONALI

LU SANGU SCURRI SUPRA  A  LA SCACCHIERA

NAIU  VISTU  MORTI  MA  NO  I  STA  MANERA

 

ACCURA    ACCURA     MA      LA   REGINA   MORI

TRAFITTA DA  UNA LANCIA  CA’ VICINO A CORI

LU   RE  E’  DISTRUTTU     NUN  SAPI  COSA  FARI

AFFRANTU DU DULURI CUMINCIA A SCAMINARI

 

CORPA     DI   SPADA  CONTRO  ALL’AVVERSARI

PICCHI’     A     MUGGHIERI     VULI     VINDICARI

MA   MENTRI   LOTTA   NPINCI  NNU  STERRATU

FINISCI     NTERRA     LONGU     STINNICCHIATU

 

LU   RE   SI    SUSI    NTICCHEDDA    NTRUNATU

LACRIMI  A  L’OCCHI    DULURI  NTO  CUSTATU

MA  MENTRI  CIANCI  A  BEDDA  MOGLIETTINA

GIA’  SCACCIA  L’OCCHIU  A  L’AUTRA  REGINA

 

 Autore Aldo Parla